De ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit zeven leden, die elk voor drie jaar zitting nemen. De Ouderraad heeft vooral praktische taken in haar pakket. Op de maandelijkse vergadering worden onder andere plannen gemaakt voor het Sinterklaas- en Kerstfeest, de schoolreisjes en andere activiteiten. De coördinatie voor de uitvoering van de taken wordt onder de leden van de raad verdeeld. 

De penningmeester van de raad int de vrijwillige ouderbijdrage. Van deze bijdrage worden de diverse, door de ouderraad georganiseerde activiteiten, bekostigd. Op het aanmeldingsformulier is een akkoordverklaring opgenomen. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks aangegeven in de IKC gids.

De ouderraad is te bereiken via or.demeenthe@kitsprimair.nl

Call Now Button