Algemeen groepsnieuws

Invulling van de onderwijstijd

In de onderbouw zitten 4- en 5-jarigen bij elkaar. Meer dan oudere kinderen, zien kleuters de wereld om hen heen als een eenheid. Bovendien hebben ze veel behoefte aan beweging en spel en is hun sociaal-emotionele ontwikkeling van groot belang. De activiteiten in de onderbouw zijn aan deze behoeften aangepast. Aan beweging, leren spelen en werken met anderen wordt veel tijd besteed. De lesstof wordt aangeboden als thema’s. Voor de groepen 1 en 2 is een beredeneerd aanbod uitgeschreven. Zodat duidelijk is wanneer welke doelen behaald moeten zijn. Dit wordt nauwkeurig bijgehouden door de leerkrachten.

Ontwikkelingsgebieden

De vakvormings- en ontwikkelingsgebieden waaraan wij werken zijn:

 • Nederlandse taal
 • Engelse taal
 • rekenen en wiskunde
 • enkele kennisgebieden, met in elk geval aandacht voor aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, natuur/biologie, maatschappelijke verhoudingen/staatsinrichting en geestelijke stromingen
 • expressie activiteiten, met in elk geval aandacht voor de bevordering muziek, tekenen, handvaardigheid, spel en beweging
 • zintuiglijke en lichamelijke oefening
 • bevordering van gezond gedrag
 • bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer

Lezen

Lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die uw kind op de basisschool leert. De voorbereiding begint in de kleutergroepen. Daar is veel aandacht voor woordbegrip en kinderen werken er in de taal/leeshoek. Door middel van het beredeneerde aanbod komen alle aspecten van het taalonderwijs aan de orde. In groep 3 gebruiken we als methode ‘Lijn 3`. De methode sluit aan bij de verschillende niveaus van de leerlingen. Om te bepalen hoe het staat met het technisch lezen worden toetsen afgenomen. Daarbij wordt gelet op snelheid, het aantal en de soort fouten.

Voor een doorgaande leerlijn voor leesontwikkeling op de Meenthe, maken we gebruik van de methode “Estafette Nieuw”. Kenmerkend:

 • volledig AVI-proof. De eerste en enige leesmethode die volledig afgestemd is op de nieuwe AVI-niveaus
 • sluit naadloos aan op Lijn 3. 
 • geeft prioriteit aan plezier in lezen. Geen schoolse teksten, maar onder andere: raadsels, gedichten, interviews, dialogen, recepten
 • doorgaande leerlijn voor groep 4 t/m 8. Niet alleen om de leesvaardigheid te onderhouden, maar ook om de leesontwikkeling voort te zetten

Schrijven

Ook de voorbereiding tot het schrijven vindt plaats in de kleutergroepen. Hier wordt vooral aandacht besteed aan de ontwikkeling van de fijne motoriek. We gebruiken de methode `Klinkers`. Daarin ligt de nadruk op leesbaarheid, schrijfsnelheid en toepassing van het handschrift in praktische situaties. De kinderen leren een licht hellend, verbonden schrift dat makkelijk uitvoerbaar is. Ze maken daarbij gebruik van een fijnschrijver, omdat dit tot het beste resultaat leidt.

Taal

Veel mensen denken bij taallessen vooral aan zaken als spelling en ontleden. Tegenwoordig ligt de nadruk meer op communicatieve vaardigheden. Het voornaamste doel is, dat kinderen leren om de taal goed te gebruiken in allerlei praktische situaties. Ze moeten leren om een samenhangend verhaal te vertellen, te luisteren naar wat er verteld of geschreven wordt en dat ook te begrijpen. Ook moeten ze leren hun gedachten en gevoelens op papier te zetten. Daarnaast blijft er natuurlijk aandacht voor vaardigheden zoals spellen, ontleden en woordenschat. We gebruiken de methode ‘STaal Taal` en `STaal Spelling`.

Rekenen

In de kleutergroepen wordt er gewerkt aan taal- en rekenbegrippen. Het zijn de voorwaarden voor het rekenen. Vanaf groep 3 werken we met ‘Pluspunt’, 4e versie. Deze methode gaat er vanuit, dat rekenen moet worden aangeboden in vorm van concrete, praktische situaties. Er wordt vooral gewerkt aan het bijbrengen van rekenkundig inzicht, minder aan het aanleren van ‘rekentrucjes’. De methode, sluit aan bij de kerndoelen en bij nieuwe inzichten voor modern rekenonderwijs.

Engels

Engels wordt onderwezen in de groepen 7 en 8. We maken hierbij gebruik van de methode ‘Blink Engels’, waarbij het voornaamste doel is dat leerlingen op eenvoudig niveau leren om de Engelse taal te gebruiken als communicatiemiddel.

Wereldoriënterende vakken

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met jaarlijks terugkerende thema’s. Voor de Wereldoriënterende vakken gebruiken we de methode `Blink-geïntegreerd`. Het doel is dat leerlingen inzicht krijgen in het heden door zich te verdiepen in het verleden. De leerlingen ontwikkelen historisch besef en kennen in grote lijnen een aantal belangrijke ontwikkelingen, gebeurtenissen en personen uit heden en verleden. 

Computeronderwijs

Computers hebben intussen een vaste plaats gevonden in ons onderwijs. Vanaf groep 1 zitten de kinderen regelmatig achter het beeldscherm. In groep 3 wordt onder andere gewerkt met het computerprogramma van `Lijn 3` en `Pluspunt`. In de groepen 3 tot en met 8 werken de kinderen onder andere met het computerprogramma van ‘Pluspunt’, ‘STaal Taal’ en ‘STaal Spelling’. Verder werken leerlingen vaak met de tekstverwerker om verhalen, gedichten en werkstukken te maken. Met behulp van het digitale schoolbord worden kinderen gestimuleerd presentaties te maken. Het digitale schoolbord dient verder als ondersteuning bij diverse lessen.

Projecten

Minimaal één maal per jaar plannen we een integraal project. Alle kinderen in de school zijn dan met hetzelfde onderwerp bezig. De inhoud wordt bepaald in het teamoverleg.

Tekenen en handvaardigheid

Bij beeldende vorming gaat het erom dat kinderen leren het werk van anderen te bekijken en te waarderen. En om hun eigen gedachten en gevoelens in werkstukken vorm te geven. Daarbij leren ze gebruik te maken van beeldende aspecten als vorm, kleur en compositie en van de mogelijkheden die bepaalde materialen en technieken bieden.

Muziek

Muziek is iets waar bijna alle kinderen van nature plezier in hebben. Op de Meenthe leren de kinderen zingen, luisteren naar en praten over muziek. Ze leren eenvoudige instrumenten te bespelen en op muziek te bewegen. Er is een uitgebreid assortiment muziekinstrumenten aanwezig op onze school.

Bewegingsonderwijs

Een kleuter ontdekt zijn wereld al bewegend. Beweging is belangrijk voor de totale ontwikkeling van het kind. Kleuters gymmen, wanneer het minder mooi weer is, twee keer per dag. Bij mooi weer spelen de kinderen buiten. Hoewel daar vaak dezelfde aspecten aan bod komen als bij gym, ligt het accent veel meer op vrij spelen. Omdat kleuters in hun ondergoed gymmen, is het van belang dat zij zichzelf kunnen aan- en uitkleden. Onderdelen van de kleutergym zijn: werken met materiaal, kringspelletjes, tikspelen en ritmiek.
In de groepen 3 t/m 8 wordt gebruikt gemaakt van het vakwerkplan gymnastiek.

Elke basisschool in Nederland is wettelijk verplicht bovenstaande vaardigheden te onderwijzen. Veel van deze vakken staan niet op zichzelf. Op De Meenthe wordt dan ook geprobeerd de samenhang ertussen zo veel mogelijk zichtbaar te maken voor de kinderen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door onderwerpen uit de geschiedenislessen te koppelen aan actuele gebeurtenissen.

Vrijdagmiddag groepen 5 t/m 8

Met ingang van schooljaar 2010-2011 zijn we gestart om op vrijdagmiddag vanaf 14:15 uur de kinderen van de hoogste vier groepen te laten rouleren in een creatief circuit. In de praktijk betekent dit dat de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 zijn verdeeld over vier groepen. Hiermee willen we bevorderen dat kinderen en leerkrachten elkaar beter leren kennen. De groepen rouleren in blokken van 9 vrijdagmiddagen tussen de leerkrachten. De inhoud van de middag kan bestaan uit verschillende vakgebieden. Centraal staat echter een creatieve activiteit. Op deze manier krijgen de kinderen de kans om te werken met verschillende technieken en materialen. Een groep leerlingen gaat onder leiding van een leerkracht naar de gymzaal (MFA De Spil). Zij krijgen daar verschillende spelvormen aangeboden.

Schoolplan

Maar de school is er niet alleen om de leerling feitenkennis bij te brengen. De school heeft ook tot taak de sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden van uw kind te ontwikkelen, zoals het leren samen te werken, te luisteren, zelfstandig te werken, zelf problemen op te lossen en het leren te bewegen. Er is gekozen voor een systematische aanpak van de sociale en emotionele ontwikkeling van de groepen 1 tot en met 8.

Alle op school gegeven vakonderdelen staan beschreven in het schoolplan. Wilt u over bepaalde onderdelen meer weten, aarzel dan niet om contact op te nemen met de leerkrachten. Zij zullen u er met plezier het een en ander over vertellen. Ook vertelt iedere leerkracht op de jaarlijkse groepsinformatieavond welke leerstofonderdelen aan bod komen en hoe er gewerkt wordt. Bovendien liggen dan alle lesmaterialen ter inzage.

Methoden

In de groepen 3 tot en met 8 wordt gebruik gemaakt van methoden die voldoen aan de wettelijke gestelde kerndoelen. Het onderwijs richt zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling van kinderen en op het tot ontwikkeling brengen van hun creativiteit en op het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.
Deze vaardigheden kunnen ondergebracht worden bij verschillende doelen:

 • werkhouding
  De kinderen hebben belangstelling voor de wereld om hen heen en zijn gemotiveerd om deze te onderzoeken
 • werken volgens plan
  De leerlingen kunnen een plan opstellen en er naar handelen
 • gebruik van uiteenlopende leerstrategieën
  De leerlingen kunnen bij leeractiviteiten uiteenlopende strategieën en vaardigheden gebruiken.
 • zelfbeeld
  De leerlingen leren met hun eigen mogelijkheden en grenzen om te gaan
 • sociaal gedrag
  De leerlingen leveren een positieve bijdrage in een groep
 • nieuwe media
  De leerlingen maken verantwoord en doelbewust gebruik van communicatiemiddelen

Organisatie van de school

We hebben op De Meenthe gekozen voor een jaarklassensysteem: leerlingen zitten in een groep met leeftijdsgenoten en werken daar gezamenlijk aan de leerstof van het betreffende jaar. Lessen beginnen meestal met een instructie aan het grootste deel van de groep. Waarna de leerkracht de tijd neemt om kinderen die daaraan behoefte hebben verder te begeleiden (het directe instructiemodel).
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat leerlingen leerstof volgen in een andere groep, aangepast naar het niveau van het kind. Wanneer dit aan de orde is, wordt het besproken met alle betrokkenen. De organisatievorm geldt niet voor de kleuters. Bij heel jonge kinderen staat de sociaal emotionele ontwikkeling nog zo centraal dat we hier kiezen voor heterogeen samengestelde groepen.

Call Now Button