MISSIE

De Meenthe: Groeien en bloeien, accent op talent!

VISIE

Op de Meenthe gaan we ervan uit dat kinderen zich graag willen ontwikkelen. We zien het als gezamenlijke taak van het kind, de school en de ouder(s)/verzorger(s) om het enthousiasme te bewaren en te stimuleren. Zo kunnen we het meeste resultaat behalen. We bieden een goede balans tussen de emotionele/sociale, de cognitieve en de talent ontwikkeling. Op deze manier bereiden we de kinderen voor op de maatschappij van de toekomst.
Om kinderen enthousiast te maken en te houden hebben we twee uitgangspunten:

  • Kinderen zijn mede verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Hierdoor is de betrokkenheid groter. Dit betekent voor ons dat een kind zelf keuzes mag en moet maken om de gestelde doelen te bereiken binnen het door de leerkracht gestelde kader.
    Deze keuzes kunnen gaan over de werkvorm, het alleen of samen werken, de werkpleken de planning. De keuzes zijn niet vrijblijvend. Het is onze verantwoordelijkheid om kinderen vaardigheden (zoals het leren plannen)aan te leren om zo te leren leren.
    Inhoudelijke samenwerking tussen school en ouders is hierbij van groot belang.
  • We sluiten goed aan op het niveau van de kinderen. Wanneer het niveau te hoog is zou een kind faalangst kunnen ontwikkelen. Wanneer het niveau te laag is zou het kind minder geïnteresseerd kunnen raken. Wanneer het niveau aansluit bij de mogelijkheden van het kind zal het zich uitgedaagd voelen.
    We zetten onder andere ICT-middelen in om deze doelen te bereiken. Bovendien leren we kinderen zo om te gaan met deze devices. Zowel technisch gezien als door het verkennen van de mogelijkheden en de risico’s van internet.

Bij alles wat we doen is een goed pedagogisch klimaat de basis. Voor ons is het uitgangspunt dat een positieve en duidelijke aanpak het gewenste gedrag versterkt. We streven een gezamenlijke aanpak na met de gehele Kiem. We zien ouder(s) en/of verzorger(s) als partners in de opvoeding van de kinderen. De samenwerking tussen ouder(s) en/of verzorger(s) en het IKC komt de kinderen ten
goede. We streven balans na tussen individuele en groepsprocessen. Dit bevordert het werkklimaat en het geeft de kinderen een proeftuin om te leren samenleven als voorbereiding op de toekomst.
Elk kind heeft talenten. Het is onze uitdaging deze te laten bloeien. Uitgangspunt is de vooruitgang dat elk kind boekt ten opzichte van zichzelf. Zo krijgt een kind de kans om uit te groeien tot een mens vol zelfvertrouwen en op die manier een bij het kind passende plek te krijgen in de samenleving.
Met wereldoriëntatie werken we thematisch met verschillende werkvormen, waarbij ruimte is voor eigen inbreng. We besteden aandacht aan actuele ontwikkelingen. Zo leren kinderen de wereld kennen en tegelijk ontwikkelen ze zo het kritisch nadenken en debatteren. Ook andere vaardigheden als presenteren, onderzoeken, samenwerken en het creatief zoeken naar mogelijkheden worden
planmatig aangeboden, omdat kinderen deze manieren van werken nodig zullen hebben in de toekomst.

Missie/visie
Call Now Button