De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat voor de helft uit teamleden en voor de andere helft uit ouders. De leden worden democratisch gekozen en hebben zitting voor drie jaar. De MR neemt zelfstandig besluiten, onafhankelijk van de schoolleiding of het bevoegd gezag. De MR is niet zomaar een vrijblijvend adviesorgaan, maar heeft eigen, in de wet vastgelegde bevoegdheden. Een medezeggenschapsraad heeft, zoals de naam al zegt, medezeggenschap over beleidsbeslissingen.

Er zijn twee soorten beslissingen, te weten beleidsbeslissingen (zijn van fundamenteel belang, ze geven de koers van de school aan) en uitvoeringsbeslissingen (gaan over de dagelijkse gang van zaken, over de uitvoering van het beleid).  De MR is er vooral voor de beleidsbeslissingen. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar.

In de nieuwsbrief houdt de MR de ouders op de hoogte van de inhoud van de vergaderingen. De notulen zijn te lezen op de website. Het verkiezingstraject wordt via een speciale brochure bekendgemaakt. Meer informatie over de medezeggenschapsraad kunt u verkrijgen bij een van de leden. U kunt contact opnemen via het volgende mailadres: mr.demeenthe@kitsprimair.nl .    Een van de leden van de MR, of een aangewezen persoon, heeft zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

In de GMR zijn alle scholen uit de gemeente Midden-Drenthe vertegenwoordigd. In de GMR worden onderwerpen besproken die betrekking hebben op situaties die gelden voor alle scholen en dus uitstijgen boven het schoolniveau.

 

Call Now Button