MISSIE

De Meenthe: Groeien en bloeien, accent op talent!

VISIE

Op de Meenthe gaan we ervan uit dat kinderen zich graag willen ontwikkelen. We zien het als
gezamenlijke taak van het kind, de school en de ouder(s)/verzorger(s) om het enthousiasme te
bewaren en te stimuleren. Zo kunnen we het meeste resultaat behalen. We bieden een goede balans
tussen de emotionele/sociale, de cognitieve en de talent ontwikkeling. Op deze manier bereiden we
de kinderen voor op de maatschappij van de toekomst.
Om kinderen enthousiast te maken en te houden hebben we twee uitgangspunten:
– Kinderen zijn mede verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Hierdoor is de
betrokkenheid groter. Dit betekent voor ons dat een kind zelf keuzes mag en moet
maken om de gestelde doelen te bereiken binnen het door de leerkracht gestelde kader.
Deze keuzes kunnen gaan over de werkvorm, het alleen of samen werken, de werkplek
en de planning. De keuzes zijn niet vrijblijvend. Het is onze verantwoordelijkheid om
kinderen vaardigheden (zoals het leren plannen)aan te leren om zo te leren leren.
Inhoudelijke samenwerking tussen school en ouders is hierbij van groot belang.
– We sluiten goed aan op het niveau van de kinderen. Wanneer het niveau te hoog is zou
een kind faalangst kunnen ontwikkelen. Wanneer het niveau te laag is zou het kind
minder geïnteresseerd kunnen raken. Wanneer het niveau aansluit bij de mogelijkheden
van het kind zal het zich uitgedaagd voelen.
We zetten onder andere ICT-middelen in om deze doelen te bereiken. Bovendien leren we kinderen
zo om te gaan met deze devices. Zowel technisch gezien als door het verkennen van de
mogelijkheden en de risico’s van internet.

Bij alles wat we doen is een goed pedagogisch klimaat de basis. Voor ons is het uitgangspunt dat een
positieve en duidelijke aanpak het gewenste gedrag versterkt. We streven een gezamenlijke aanpak
na met de gehele Kiem. We zien ouder(s) en/of verzorger(s) als partners in de opvoeding van de
kinderen. De samenwerking tussen ouder(s) en/of verzorger(s) en het IKC komt de kinderen ten
goede. We streven balans na tussen individuele en groepsprocessen. Dit bevordert het werkklimaat
en het geeft de kinderen een proeftuin om te leren samenleven als voorbereiding op de toekomst.
Elk kind heeft talenten. Het is onze uitdaging deze te laten bloeien. Uitgangspunt is de vooruitgang
dat elk kind boekt ten opzichte van zichzelf. Zo krijgt een kind de kans om uit te groeien tot een mens
vol zelfvertrouwen en op die manier een bij het kind passende plek te krijgen in de samenleving.
Met wereldoriëntatie werken we thematisch met verschillende werkvormen, waarbij ruimte is voor
eigen inbreng. We besteden aandacht aan actuele ontwikkelingen. Zo leren kinderen de wereld
kennen en tegelijk ontwikkelen ze zo het kritisch nadenken en debatteren. Ook andere vaardigheden
als presenteren, onderzoeken, samenwerken en het creatief zoeken naar mogelijkheden worden
planmatig aangeboden, omdat kinderen deze manieren van werken nodig zullen hebben in de
toekomst.

Call Now Button