Visie van basisschool de Meenthe

Visie • School en maatschappij Ieder mens is verschillend en daarmee uniek. Ieder mens heeft zijn/haar specifieke capaciteiten. Als school sluiten we daarbij aan en dagen kinderen uit.

• Ieder mens is voortdurend in ontwikkeling Ieder mens maakt binnen zijn ontwikkeling zelfstandige keuzes. Wij willen helpen bij het maken van die keuzes. Ieder mens heeft andere mensen nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Onze samenleving is multicultureel, pluriform en kent grote sociale verschillen. Onze samenleving verandert voortdurend.

• Centrale waarden

 • Respect
 • Zelfvertrouwen
 • Verantwoordelijkheid
 • Samenwerking
 • Veiligheid
 • Openheid
 • Autonomie
 • Competentie
 • Relatie

• Doelen

 • wij willen de kinderen een stimulerende omgeving bieden, waarin ze zich prettig en veilig voelen
 • wij willen in die leeromgeving de saamhorigheid tussen leerlingen en leerkrachten bevorderen en de individuele ontwikkeling stimuleren
 • wij willen dat in die omgeving kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige, weerbare en ook kritische mensen, die een positieve houding hebben naar en respect kunnen tonen voor onze samenleving
 • wij willen in die leeromgeving kinderen begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief gedrag.

• Kern van het onderwijs Wij richten ons op 6 basisvaardigheden, waarmee kinderen zich breed kunnen ontwikkelen:

 • cognitieve ontwikkeling
 • emotionele ontwikkeling
 • sociale ontwikkeling
 • culturele ontwikkeling
 • creatieve ontwikkeling
 • motorische ontwikkeling

Het onderwijs is zo ingericht, dat de kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. De school gaat ervan uit dat kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving. Leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen individuele begeleiding die is afgestemd op behoeften van de leerling. De school hanteert een voortgangsregistratie voor de leerlingen. Het leerstofaanbod:

 • bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs
 • is dekkend voor de kerndoelen
 • vertoont een doorgaande lijn
 • komt tegemoet aan verschillen tussen kinderen
 • is maatschappelijk relevant
 • biedt kinderen uitdaging in verschillende werkvormen

Leraren ontwikkelen zich voortdurend, zij kunnen professioneel didactisch en pedagogisch handelen. Op school heerst een professionele opbrengst- en resultaatgerichte cultuur. De school wil laagdrempelig zijn voor ouders, en andere betrokkenen. De schoolleiding is deskundig en ontwikkelt beleid op diverse gebieden, binnen de kaders van de bestuurlijke strategische keuzes.

• Afstemming De school maakt deel uit van de maatschappij en verandert mee in die maatschappij. Het aanbod in de school is dan ook gericht op die veranderingen. Wij zien ouders als onze partners en klanten. We stemmen het aanbod mede af op hun wensen. Natuurlijk binnen de bestaande kaders. Het aanbod op onze school wordt afgestemd op de leerlingen met als consequentie dat er accenten worden gelegd op aanbod van de basisvaardigheden taal en rekenen, effectieve instructie, en zorg op maat.

De school maakt deel uit van een bovenschools bestuur, er vindt afstemming plaats met bestuurlijke beleidskeuzes. De school is opleidingsschool en wil stagiaires van verschillende opleidingen begeleiden.

Pedagogische en didactische uitgangspunten Het onderwijs is zo georganiseerd dat er voor elk kind wat te leren valt op zijn/haar niveau. Verschillen tussen kinderen worden gezien als uitgangspunt voor hun ontwikkeling. Het werken aan een taak wordt aangeleerd. De kinderen krijgen, afhankelijk van de groep waarin zij zitten, iedere week een taak aangeboden. Die binnen een afgesproken termijn af moet zijn. Hierdoor leren de kinderen een taak zelf te plannen en uit te voeren. Daarnaast leren kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht.

Terwijl de kinderen zelfstandig met hun taak bezig zijn, kan de leerkracht een of meer kinderen individueel begeleiden. Dat kan extra hulp zijn aan kinderen met leerproblemen. Maar juist ook aan kinderen die wat meer aankunnen. Sommige leerlingen worden met behulp van een speciaal daartoe opgesteld handelingsplan extra begeleid. Op De Meenthe worden verschillende leermethoden gebruikt. Deze methoden bepalen grotendeels de leerstofinhoud en werkwijze. De vorderingen van de leerlingen worden vanaf groep 1 nauwkeurig geregistreerd.

Visie op burgerschap Aansluitend bij onze visie hebben we ervoor gekozen om ‘actief burgerschap’ een belangrijke plaats te geven in ons onderwijs. Daarmee bedoelen we, dat we het belang van democratische waarden willen doorgeven. Het betekent, dat we er op school naar streven om kinderen het gevoel te geven dat ze mee kunnen en mogen praten over belangrijke zaken. Zodat ze zich betrokken voelen bij de klas, de school en de omgeving van de school. Dat de kinderen iets voor elkaar en de school over hebben en een actieve rol hebben in het reilen en zeilen van de school.

Dat betekent soms ook dat je moet schikken in de keuze van de meerderheid en dat je leert je te verplaatsen in een ander. Om die bijvoorbeeld te steunen of te begrijpen. Verder is het zo dat we iedereen een gevoel van erbij te horen willen laten ervaren. Voor ons onderwijs betekent dit dat we leerdoelen hebben die het bovenstaande ondersteunen in de dagelijkse praktijk. Samenwerken en samen leren vormen een belangrijk onderdeel in het lesgeven. Maar ook het zelfstandig zijn en initiatief nemen. Het bespreken van hoe dingen gaan of gegaan zijn en welke rol je daarin hebt gespeeld is belangrijk voor de vorming van de kinderen.

Ook het voor elkaar zorgen neemt een plaats in binnen de opvoeding. De rol van thuis neemt daar een belangrijke plaats bij in. Het zou mooi zijn als wij, leerkrachten en ouders, hetzelfde doel nastreven wat betreft de opvoeding tot kritisch democratisch burger. De specifieke rol in de opvoeding die het onderwijs van De Meenthe kan spelen, is het ontmoeten van en samenwerken met anderen. Met anderen bedoelen we dan kinderen van verschillende culturen en andere zienswijzen die in het openbaar onderwijs te vinden zijn.

Democratisch gedrag is niet aangeboren en zal dus moeten worden aangeleerd. Jong beginnen is belangrijk. Voor de schoolsituatie betekent dit dat er vanaf groep 1 gewerkt wordt aan de democratische houding van kinderen. Bij het kijken naar de ontwikkeling van een kind zullen we ook kijken naar hoe een kind functioneert in de groep. Kan het samenwerken, zorgen voor een ander, inleven in, besluiten accepteren, door middel van gesprek problemen oplossen enz. De school maakt gebruik van het programma ‘kinderen en hun sociale talenten’ inclusief het registratiemodel ‘SCOL’ (Sociale Competentie ObservatieLijst). Daarnaast worden er lessen HVO (Humanistische Vorming) en Godsdienst gegeven door vakleerkrachten. Ook binnen de reguliere lessen (bijvoorbeeld bij wereldoriëntatie) komen diverse aspecten rondom sociale integratie en burgerschap aan de orde.

Ontwikkelingen binnen de school De school is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het door haar gegeven onderwijs. Deze eigen verantwoordelijkheid omvat:

 • het beschrijven van de beoogde kwaliteit in concrete streefdoelen
 • het realiseren van deze streefdoelen
 • het bewaken van de kwaliteit
 • het afleggen van publieke verantwoording

Op De Meenthe is gekozen voor het instrument ‘Werken Met Kwaliteitskaarten Primair Onderwijs’ (WMK-PO) om vorm en inhoud te geven aan het kwaliteitsbeleid. In dit instrument heeft kwaliteitsbeleid betrekking op de volgende onderwerpen.

 1. Afstemming op de onderwijsbehoeften van de leerlingen
 2. Actieve en zelfstandige rol van leerlingen
 3. Leerstofaanbod
 4. Leertijd
 5. Didactisch handelen
 6. Zorg en begeleiding
 7. Pedagogisch klimaat
 8. Opbrengsten
 9. Kwaliteitszorg
 10. Toetsinstrumenten
 11. Contacten met ouders
 12. Het schoolklimaat
 13. Professionalisering
 14. Interne communicatie
 15. Externe contacten
 16. Inzet van middelen
 17. Schooladministratie en schoolprocedures
 18. Schoolleiding
 19. Personeelsbeleid
 20. De 12 noties

Het is belangrijk dat de school de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en daar waar nodig verbetert. De kwaliteit met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen wordt daarom regelmatig (cyclisch) getoetst aan de door school gestelde streefdoelen. In het schoolplan geeft de school aan, welke verbeterpunten aan de orde zijn, Op langere en op korte termijn. In het jaarverslag brengt de school verslag uit van de ontwikkelingen met betrekking tot de gestelde verbeterpunten.

Ook de onderwijsinspectie beoordeelt regelmatig de kwaliteit van het onderwijs door de school te bezoeken. Er wordt een verslag gemaakt van het inspectiebezoek en de bevindingen/aanbevelingen in het verslag bepalen mede de inhoud van het verbeterplan. Meer informatie over vorm, inhoud en werkwijze van de onderwijsinspectie met betrekking tot scholenbezoek evenals inspectieverslagen zijn te raadplegen op de website van de onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl).

Het team is voortdurend bezig het onderwijs te vernieuwen en aan te passen aan moderne eisen. Er wordt geprobeerd de onderwijsinhouden af te stemmen op het individuele kind. Soms vinden er in dit kader teambijeenkomsten plaats onder leiding van een externe deskundige. Deze bijeenkomsten zijn meestal buiten de schooltijden. Een enkele keer echter is het plannen onder schooltijd onvermijdelijk. In dat geval wordt u daarvan tijdig op de hoogte gesteld. Data die bij aanvang van het schooljaar bekend zijn staan op de kalender. De overige worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt via de nieuwsbrief.

Call Now Button